Znak NBÚ  
SNCA
   
 

Certifikačná politika

Poskytovateľ dôveryhodnej služby SNCA sa riadi politikou poskytovania dôveryhodných službieb NASES, certifikačnou politikou pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, ktorej kvalifikovaný štatút udelil NBÚ, politikou poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, certifikačnou politikou pre službu OCSP, certifikačnou politikou pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických podpisov/pečatí, certifikačnou politikou pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí a najmä zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách.

Certifikačná politika je záväzným dokumentom, slúžiacim ako štandard zásad, procedúr a postupov, ktoré musia dodržiavať všetky zúčastnené strany.


Pravidlá na výkon certifikačných činností

Pravidlá na výkon certifikačných činností (CPS) SNCA, ktoré poskytujú detailné informácie o postupoch a opatreniach na výkon certifikačných činností, sú v súlade s certifikačnou politikou pre koreňovú CA a doveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad.