Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 

Koreňová certifikačná autorita pri poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb dodržiava legislatívu, formáty a štandardy uvedené na tejto stránke.

Legislatíva

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky sa nachádzajú v denne aktualizovanom Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií (JASPI), ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a verejnosti je voľne dostupný.

Zákony a vyhlášky
Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
Informácie súvisiace s prehľadom dôveryhodných vnútroštátnych zoznamov členských štátov oznámené podľa rozhodnutia Komisie 2009/767/ES (2010/C 57/10)

Štandardy Národného bezpečnostného úradu

Podľa národnej legislatívy, úrad zverejňuje nasledovné štandardy:
Formáty podpisových politík Formáty certifikátov a kvalifikovaných certifikátov

Štandardy pre podpisy a pečate vyhotovené pred 1.7.2016
Formáty certifikátov a kvalifikovaných certifikátov Formáty certifikátov a kvalifikovaných certifikátov
Formáty zoznamu zrušených certifikátov a potvrdzovania stavu a platnosti certifikátov Formáty zoznamu zrušených certifikátov a potvrdzovania stavu a platnosti certifikátov
Formáty kvalifikovanýných elektronických podpisov Formáty zaručených elektronických podpisov
Kontrola certifikačnej cesty Kontrola certifikačnej cesty
Správa dôveryhodného zoznamu Správa dôveryhodného zoznamu

Medzinárodné štandardy

Medzinárodné štandardy
ETSI TS 101 862 V1.3.3 - Qualified Certificate Profile, 01/2006  
RFC 5280 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, 05/2008 RFC 5280
RFC 3739 - Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile, 03/2004 RFC 3739