Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 21.09.2017
 

Zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov sa zverejňuje vo forme textového súboru s názvom “zpksc.txt”. Jednotlivé údaje v ňom uvedené sú oddelené bodkočiarkou (;) a každý riadok je ukončený dvojitou bodkočiarkou (;;). Štruktúra textového súboru “zpksc.txt” je nasledovná:

-   SNcer - sériové číslo kvalifikovaného systémového certifikátu (DEC),
-   DNca - úplné DN vydávajúcej CA s jednotlivými položkami oddelenými čiarkou,
-   DNee - úplné DN držiteľa kvalifikovaného systémového certifikátu s jednotlivými položkami oddelenými čiarkou,
-   Estart - začiatok platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu,
-   Eend - koniec platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu,
-   HASHcer - hash kvalifikovaného systémového certifikátu (SHA-256).

Zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov
Hash zoznamu (SHA-256): b645cccec2f8a9f70bcf96eadbb6964ad82c3ca3169277f25d998dc5a49168dd